***(ოქტომბრის ბოლო)

oqtombris bolo... kaxeTis xedi...

mtevani ivsebs ubes sitkboTi,

dagvCereboda mze _ qveynis bedi,

rogor mwamdi da rogor mindodi...

natvris xis totze Citi galobda,

xesac nayofi esxa edemis,

zecam dauSva Cvenze wyaloba,

kvlav yvaviloben Cemi qedebi;

gadafrenilan mercxlebi ukve,

Tivac daudgamT koxta zvinebad,

xuTi wlis Semdeg am siyvarulze,

neta isev Tu gagveRimeba?!

Tu mainc tanjvis ali gagvTiSavs,

rogorc daWril da daRlil meomrebs,

davxuWav Tvalebs, albaT maSinac,

warsuls xsovnaSi gavimeoreb.

გამოქვეყნებულია ლიტერატურულ გაზეთში 9-22 თებერვალი. 2018. ნომერი 3