***(ბიძაშვილი ვარ თქვენი, სულდგმული)

biZaSvili var Tqveni, suldgmuli,

xeo, mdinarev, qvav da balaxo!

ukve vimRere Cemi urmuli,

dardebze aRar melaparakoT;

ukve vaSene, ukve davlewe,

vimRere kidec, roca damWirda,

sufra daarRvevs dardis karcerebs,

magari Rvino dgeba maWridan...

mifrinavs Citi, gavatan werils,

frTosanma icis uflis samyofi,

ai, gasula es erTi welic

da mousxia xexils nayofi.გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში“  9-22 თებერვალი; #3