***(შენ სდარაჯობდი ბუდეს და ბარტყებს)

Sen sdarajobdi budes da bartyebs,

ijeqi totze savse imediT

da gulis swori giqrobda dardebs,

ra kmayofili Candi mcireTic,

mohqonda Cala niskartiT SenTvis,

giwyobda frTxilad budis garSemo;

risTvis movediT? nuTu imisTvis,

rom sikvdilamde raRac vaSenoT...გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში" 9-22 თებერვალი, 2018. #3