***(იღბალმა ვის არ დაუგო მახე)

A               antonio gaudis

 

iRbalma vis ar daugo maxe?

davseirnobdiT... ca iyo muqi

da anaTebda saocar saxlebs,

farTo naTuris damreci Suqi.

uecrad, TiTqos, gaudis landi

gamoemarTa Cvensken Soridan...

oi, maestro! Aaravis hgavdi,

saukuneebs ugeb koridas!


გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში" 9-22 თებერვალი, 2018. #3