დედის ნაქონი კაბა

            eZRvneba udedod gazrdil bavSvebs

 

eferebodi kabas naqargiT

da maqmanian TaTmanebs wiTels,

usiyvarulod mTeli bavSvoba

da siWabuke rogorRa zide?

 

fanjridan Canda zRva Zalze mRvrie,

da talRas SerCa mainc Tolia,

Sen deda xSirad mognatrebia,

magram viRacas sul ar hyolia;

 

Sen inaxavdi kabas naqargiT,

gefereboda warsulSi qali

da sanam rame axals naxavdi,

mogonebebiT iyavi mTvrali...

 

ixare, axla mainc ixare,

enTos Sens gzebze mudam sinaTle,

sicruis nacvlad iRbalma yvelgan

SemogaSvelos didi simarTle.


გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში" 9-22 თებერვალი, 2018. #3