***(მე მივდიოდი ნაწვიმარ გზაზე)

me mivdiodi nawvimar gzaze

da mainc yarda midamo suniT...

ise advilad adebdnen fasebs,

usaxur xalxs da usaxur survils;

ca iyo Sori, amitom camde,

gza grZeli iyo, Tanac cicabo...

Znelia, mzeo! gulgtexilma

uzenaesi sibrZne iwamo.


გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში" 9-22 თებერვალი, 2018. #3