ოზონის შრე იხვრიტება

ozoni ixvriteba, ozoni ixvriteba,

uSveleT dedamiwas, haeri SeaSveleT!

yanebSi Tavebi wamohyves simindebma,

vucqeri Soridan mzis sxivis diademebs.

oqtombris qarebma ra oqro daafines,

xeebs ganaSores Zvirfasi samoseli,

naWuWi axlaxans dafSveni, ra gesmis?

patara wiwilav, saidan amoZveri?!

yurZeni daikrifa, mtevnebi anaTeben,

zarebi reken da badagic daduRdeba!

yvelafers Tavisi pewi da lazaTi aqvs,

me mesmis sixaruls SiSi rom ar uxdeba.

Citebi JivJiveben, nel-nela wyvildebian,

mercxlebi aivnebze budeebs ikeTeben,

ambavi momiyevi xvalindel gariJraJze,

ambavi momiyevi qalebis sikeTeze...

qalaqic gaanaTes yviTelma naTurebma,

sibnele daafrTxes da qurdebi SeaCvenes,

uSveleT dedamiwas, ozoni ixvriteba,

uSveleT dedamiwas, xelebi SeaSveleT!


გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში" 9-22 თებერვალი, 2018. #3