უერთმანეთოდ

gamaxsenda da, xmamaRla ver vTqvi,

cxel Rames, cxeli kocniT vjobnidiT,

quCaSi idgnen xeebi verxvis,

gvakvirdeboda viRac WogritiT;

mere sicili agvityda, radgan

viRaca gaskda SuriT kinaRam

da ganTiadic umalve dadga,

im Rames mudam gulSi vinaxav.

dila da Rame, mze da Rrubeli,

Wori, simarTle, wyali da qviSa...

cxovrebis didma sevda-wuxilma,

Cveni gulebic ase gaTiSa

da axla, TiTqos, uerTmaneTod,

Tavisuflad da mSvidad davdivarT,

damTavrda Woric da sixarulic

da yvelaferi aris martivad.

 
გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში", 9-22 თებერვალი. 2018. #3