უცნობს

                             axalgazrda kacma zRvis saSineli Relvis

                             dros bavSvi gadaarCina.

zRva Relavs, rogorc mZvinvare lomi,

bavSvi ixrCoba, ar grZnobs arafers,

sikvdil-sicocxlis iwyeba omi,

talRa SxuiliT ipyrobs qarafebs;

is zRvaSi xteba mZlavri cecxliviT,

TiTqos zecidan RmerTi daeSva,

Wabuki _ qveynis mravalwertili,

lewavs sikvdilis Crdils da kaeSans;

miapobs, amsxvrevs mklavebiT talRebs,

magram rux demons ase ra daRlis?!

amodis wylidan, amohyavs bavSvi,

rogorc Zvirfasi, mZime nadavli.

 

გამოქვეყებულია “ლიტერატურულ გაზეთში“ 9-22 თებერვალი,  2018 N3