ჩიტად ვიქცევი მერე სხვა ქვეყნად

albaT maSinebda avsuli da

ukve monusxuli vxvdebi qarebs...

xeo, warmarTuli warsulidan,

damelaparake, Semifare!

zorba totebiT rom mogizide,

eg fesvebi ukve berdeboda;

Citad qcevamde rom momicdide,

yvelferi krgad gveqneboda;

iqiT jojoxeTi darCeboda,

visiyvarulebdiT, viamebdiT,

lxini iqneboda garSemo da

iqve iqneboda mzianeTi.

 

გამოქვეყნებულია „ლიტერატურულ გაზეთში“, 9-22 თებერვალი, 2018. N3