***(ამ გადარეულ ღამეებს ვფიცავ)

am gadareul Rameebs vficav,

Sen, dedamiwav, ver mivxvdi ra gsurs!

me, rogorc mindvris gvirila miwas,

ise momwyvites uecrad warsuls.

 

Sen mipasuxe saidan Cndeba,

mowmendil caze Rrubeli Suris?!

mere Savdeba da neba-neba,

miiZurweba neli da Cumi.

 

am gadareul Rameebs vicnob,

uZilobis da dardis jadoqrebs,

amodi mTvarev, giyuro vinZlo,

cremlebma guli lamis gamoxres.

 

es Ramec gatyda, viT Zveli cixe,

iyo SfoTi da davidaraba,

SenTvis gavxseni samyarov klite,

SenTvis vaRebdi mzeo, darabas!

 

am gadareul Rameebs vficav,

Sen, dedamiwav, ver mivxvdi ra gsurs?!

Torem me, rogorc gvirila miwas,

ise momwyvites uecrad warsuls.

 

 

გამოვეყვებულია ჟურნალ „რიწაში“ 2016, N1