მხედარი

           მხედარი

 

mTis mwvervalebTan gamoCnda mTvare,

zecaze kuTvnil adgils ikavebs,

ra afermkrTalebs miTxari barem,

am sevdian da nacnob igavebs?!

 

ufalo, nuTu xorcs Tu gaswiravs,

maSin gaxdeba kaci netari?!

bedi gamisxlta gverdze; Wadrakis

dafaze, rogorc TeTri mxedari.