ეს სიყვარული წამებით კვდება

rogorc feradi broli granitze,

ise daimsxvra Rame zrialiT,

momskdari setyviT, ube avivse

Weqa-quxulis Tanaziari.

 

xval Cemi saxec gaqreba cidan,

romelsac viTom zRaprad saxavdi,

noembris qari xmel foTlebs hgvida,

gaqra tyuili, morCa `saxadi~...

 

ruxi bindebi sul neba-neba,

TiTqos vefxviviT hkraven kamarebs,

siyvaruli ki wamebiT kvdeba,

simartovea civi samare.

 

rogorc feradi broli granitze,

ise daimsxvra Rame zrialiT,

momskdari setyviT, ube avivse

Weqa-quxulis Tanaziari.


გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში" 9-22 თებერვალი, 2018, #3