***(ისწავლე სიჩუმე ბალახისგან)

iswavle siCume balaxisgan,

amodi, amoxeTqe miwidan,

Cemo SfoTiano nakadulo,

sicocxlesaviT rom mizidav!

me da Sen mzis sxivi gvenatreba,

cxeli alersi da imedi,

asjer gulmokluli ver adgeba,

siTbo gaimeteT mciredi.

iswavle siCume balaxisgan,

mdeloze gauSlia logini;

oqro ar aiRo aravisgan,

Tundac daiRalo lodiniT.


გამოქვეყნებულია "ლიტერატურულ გაზეთში" 9-22 თებერვალი, 2018. #3